ZDRAVÉ MĚSTO


 • kvalitní zdroj pitné vody - připojení nově vybudovaného vrtu - napojení na zdroj pitné vody            v Kovoně - odstavení znečištěné mělké studně
 • pravidelná kontrola kvality vody a zveřejňování naměřených hodnot
 • větší čistota města - kvalitnější a častější úklid silnic a chodníků, snížení prašnosti
 • výsadba stromů a keřů pro zachytávání prachu z polí, podpora tvorby větrolamů, zakládání            a obnovy remízků
 • vyhodnocení a revize stávajícího systému třídění odpadu
 • bezplatný svoz bioodpadu
 • snížení poplatku za odpad pro děti a seniory
 • příjemnější veřejná prostranství
 • lepší péče o zeleň a vytvoření pozice městského zahradníka
 • aktivní podpora založení komunitních zahrad
 • výsadba zeleně u nově budovaných komunikací


BEZPEČNÉ MĚSTO


 • opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů ve městě - instalace semaforů na křižovatce   u kina - snížení rychlosti na 30 km/h ve vybraných obytných ulicích - vyznačení nových přechodů    a zpomalovacích prvků v místech s vysokou frekvencí chodců zejména v blízkosti škol a školek         - cyklopruhy na vybraných hlavních ulicích
 • personální posílení městské policie a zřízení cyklohlídky
 • efektivnější využívání kamerového systému
 • rozhodná podpora výstavby obchvatu
 • úplný zákaz hazardu ve městě
 • vytvoření nekuřáckých zón v parcích a okolí dětských hřišť


MĚSTO PRO ŽIVOT


 • urychlená výstavba nové MŠ
 • zvětšení kapacit budov ZŠ
 • zkvalitnění a rozšíření prostor pro ZUŠ
 • užší spolupráce města se školami - podpora inovativních přístupů ve vzdělávání a pestřejší nabídky volnočasových aktivit
 • vytváření zkrácených pracovních úvazků na radnici a v organizacích zřizovaných městem
 • podpora výstavby důstojného zařízení pro seniory a místa pro setkávání generací
 • zlepšení zdravotních a sociálních služeb - výstavba nové budovy pro ordinace lékařů
 • důsledné opravy a výstavba chybějících chodníků a ulic
 • tvorba nových hřišť, parků a lesoparků
 • získání areálu v Čechově ulici do majetku města
 • údržba stávajících a vznik nových sportovišť
 • vytvoření přírodního koupaliště na Mršníku
 • bezbariérový a bezpečný pohyb pěších a cyklistů na mostě přes Labe
 • vybudování cyklostezek v krajině
 • napojení města na Labe (zlepšení přístupových cest)
 • nové volnočasové a odpočinkové zóny (Byšičky, Dvorce, Litol, Řehačka)


OTEVŘENÉ MĚSTO


 • zapojení občanů do zásadních rozhodnutí v rozvoji města (ankety, veřejné debaty)
 • otevření veřejné diskuze o úpravách vítězného projektu nové podoby Husova náměstí
 • zřízení informačního centra po občany a návštěvníky města
 • finanční podpora spolkových a občanských aktivit napříč generacemi


KULTURNÍ MĚSTO


 • lepší turistická orientace v našem městě
 • investice do významných a kulturně cenných objektů našeho města
 • podpora jednorázových i zavedených kulturních akcí a aktivit
 • snaha o rozvoj pracovních příležitostí v souvislosti s podporou turismu v našem městě a v okolí


SAMI ROZHODNETE, JAKÁ BUDE DALŠÍ CESTA NAŠEHO MĚSTA